Aktuality

 

OZNAM 

Z dovodu čerpania dovolenky bude kancelária MsO SPZ Bratislava

od 25.8.2021  zatvorená.

Otvoríme  v pondelok 13.9.2021

 xxxxxxxxxxx

 

INFORMÁCIA

z Rady MsO SPZ, konanej dňa 25.6.2021 v Nitre.

     Vážené kolegyne poľovníčky, vážení kolegovia poľovníci , priatelia,

dňa 25.6.2021 rokovala Rada SPZ. Pre Vašu informáciu Vám prikladám materiály, ktoré boli v Rade SPZ prerokované a uznesenie, ktoré bolo prijaté.

      Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o Vaše pozmeňujúce návrhy, pripomienky a zmeny v doteraz platných  Stanovách SPZ. Zmena stanov SPZ je plánovaná na prerokovanie a schválenie v roku 2022 na Sneme SPZ. Vaše pripomienky, podnety a návrhy na zmeny v Stanovách SPZ prosím pošlite na           e-mailovú adresu : legislativa@polovnictvo.sk, alebo písomne na Ústredie SPZ, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10,             v termíne do 10.9.2021.

 Návrh na zmenu stanov SPZ  Rada SPZ 25.6.2021 NR Final_upr.pdf

 Zápisnica 2021_01 (1) dopl_.docx  5-rozbor hospodareniaSPZ2020.docx

                                        7-rozpocetSPZ2021.docx

      S  pozdravom " Poľovníctvu zdar "

Ing. Eduard Pokorný

predseda MsO SPZ Bratislava

 

                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

P O Z V Á N K A

Pozvánka na strelecký prebor " O pohár predsedu MsO SPZ Bratislava "

ktorý sa bude konať 12.6.2021 na poľovníckej strelnici

Na Plácku v Záhorskej Bystrici

xxxxxxxxxxxxxxx

 P O Z V Á N K A

 

Pozvánka na XX. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z historických zbraní

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

INFORMÁCIA 

o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2021 a ďalšie roky

 

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2021 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2021 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2021.

        Výška členského na roky 2021 až 2025 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je 20212025.

        Výška členského na roky 2021 až 2030 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je                        20212030.

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore.

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu.

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ Bratislava 

 

        

 

 

INFORMÁCIA

 

z Rady MsO SPZ Bratislava zo dňa 9.7.2020

 V programe Rady MsO SPZ Bratislava , ktorá sa konala 9.7.2020 v Devínskej Novej Vsi, bolo slávnostné odovzdanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení , vyznamenaným členom MsO SPZ Bratislava.

Všetkým vyznamenaným a oceneným poľovníčkam a poľovníkom z 
MsO SPZ Bratislava srdečne blahoželáme a  ďakujeme za ich poctivú dobrovoľnú prácu v prospech našej prírody a za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Fotodokumentácia :

CX9B0340.JPGCX9B0344.JPGCX9B0350.JPGCX9B0342.JPGCX9B0352.JPGCX9B0368.JPGCX9B0378.JPGCX9B0381.JPGCX9B0383.JPGCX9B0390.JPGCX9B0399.JPGCX9B0404.JPGCX9B0406.JPGCX9B0420.JPGCX9B0420.JPGCX9B0427.JPGCX9B0428.JPGCX9B0434.JPG

 

 

 

I N F O R M Á C I A 

Strelecký prebor B-60 o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava sa konal dňa 13.6.2020 na strelnici " Na Plácku " v Záhorskej Bystrici. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s výskytom COVID 19, boli podmienky streleckého preboru prispôsobené tejto situácii.

Podstatné však je , že život sa po epidémii CORONA vírusu pomaly vracia do svojich koľají a poľovníci, ktorí počas pandémie vykonávali len činnosti, súvisiace s ochranou voľne žijúcej zveri, sa môžu venovať i voľnočasovým aktivitám.

Predmetný strelecký prebor sa konal pod záštitou Mestskej organizáácie SPZ Bratislava. Viedol ho tajomník MsO SPZ Bratislava, Ing. Ján Martinovič. Logistické zabezpečnie preboru, ktoré bolo hodnotené účastníkmi na výbornú, zabezpečovala Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, na čele s predsedom a zároveň predsedom osvetovej komisie MsO SPZ BA Ing. Rudolfom Hurbaničom a hospodárom PS Záhorská Bystrica a zároveň predsedom streleckej komisie MsO SPZ BA Milanom Brštiakom a ďalšími poľovníkmi.

Výborný guláš navaril pán Ján Hasoň.

Víťazom preboru sa stal náš člen MsO SPZ

pán Ľubomír Borák

Fotografie z preboru vyhotovil  náš člen MsO SPZ, pán MUDr. Ján Šimo, MBA, za čo mu srdečne ďakujeme.

 


NASTUP RIADIACI.jpg
Poháre a cenyVíťaz preboruVITAZI_DSC3876.jpgHASON.jpgHostia zo StupavyPRI GULASI.jpgPRI GULASI 2.jpgPRIPRAVA.jpgPRI GULASI 4.jpgBRATRANEC.jpg

DEBATA .jpg
_____________________

 

 

I N F O R M Á C I A

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva ( KMPPP) pri ZŠsMŠ Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, pod vedením Ing. Rudolfa Hurbaniča sa zúčastnil  dňa 15.6.2019 na Okresnej súťaži  KMPPP , ktorú organizovala OkO SPZ Šala. Súťaž sa konala v poľovníckom zariadení  v Trnovci nad Váhom. Deti zo Záhorskej Bystrice preukázali v súťaži veľmi dobré vedomosti. Medzi najlepších patrili deti Mišík a Pavlíková. Ďakujeme vedúcemu krúžku Ing. Hurbaničovi, jeho kolegom Majovi Bilačičovi a Vladovi Liďákovi a samozrejme deťom z krúžku za vzornú reprezentáciu.

Fotografie zo súťaže :

Okresná súťaž KMPPP 15.6.2019 Šaľa

Okresná súťaž KMPPP v Šali 

Okresná súťaž KMPPP v Šali

 

_________________________________________________

 

INFORMÁCIA 

 

Členské v SPZ ( vrátane povinného poistného) na roky 2021 a ďalšie,je možné  uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na účet MsO SPZ Bratislava

IBAN : SK 15 0900 0000 0001 7852 8427

na jeden rok v sume 20,00 € s VS 2021 a KS 0308, alebo

na  5 rokov v sume 100,00 € s VS 20212025 a KS 0308, alebo

na 10 rokov v sume 200,00 € s VS 20212030 a KS 0308

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko

 

___________________________________________________

 

 

 

 

O Z N A M

Dávame do pozornosti všetkým členom Slovenského poľovníckeho zväzu, aby si skontrolovali termín platnosti členstva v SPZ a v prípade jeho trvania len do konca roku 2020 si členstvo včas  do konca roku 2020 predĺžili. Doba trvania platnosti členstva v SPZ je totožná s dobou trvania platnosti poľovného lístka.  Platnosť poľovného lístka si je potrebné predĺžiť najneskôr 30 dní pred  jej vypršaním . Výška členského v SPZ sa nezmenila a zostáva v sume 20,00 € na kalendárny rok. V tejto sume je zahrnuté aj povinné poistenie za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom  znení. 

Členské možno uhradiť na 1 rok, 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa toho, na akú dobu plánujete predĺžiť platnosť poľovného lístka.

Stránkové hodiny kancelárie MsO SPZ Bratislava sú v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 

Obedňajšia prestávka je od 12,00 do 13,00

 

 

_____________________________________