Komisia poľovníctva a životného prostredia

Zloženie

Predseda:

Martin Wolf

Členovia:

Ing. Gajdošík Pavol
Ing. Fritz Peter, CSc.
Ing. Polák Štefan
Schlosser Ivan

 

 

Činnosť

  • Spolupracovať s Regionálnou štátnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava pri realizovaní zverozdravotných opatreniach (tlmenie besnoty, KMO, vtáčia chrípka)
  • Organizačne a technicky pripraviť a zrealizovať chovateľskú prehliadku ulovenej poľovnej zveri
  • V organizačnej štruktúre MsO SPZ vyzvať PZ na spracovanie a predloženie návrhov plánu chovu a lovu I-raticovej zveri, plánu chovu a lovu II-malej zveri a všetkej ostatnej štatistickej dokumentácie (plán starostlivosti o zver, plán spoločných poľovačiek) a uvedené postúpiť orgánom štátnej správy
  • Pripraviť a zorganizovať pre členov MsO SPZ Bratislava v spolupráci s komisiou poľovníckej osvety odborné semináre na vybrané témy napr. selektívny odstrel raticovej zveri, používanie plomb na označovanie ulovenej zveri resp. uhynutej zveri a pod.
  • Na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy vysielať zástupcu MsO SPZ Bratislava na zasadnutia rozhodcovských komisií na posudzovanie škôd spôsobených poľovnou zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach
  • Spolupracovať so zložkami štátnej ochrany prírody, štátnej správy na úseku poľovníctva, prípadne s ďalšími organizáciami s odborným zameraním najmä na analýzu antropických činiteľov
  • Schôdzková činnosť – štvrťročne